اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آموزشی مدیریت مخاطب در رسانه

مخاطب شبکه اجتماعی رسانه کارگاه آموزشی مدیریت مخاطب در رسانه - مخاطب شناسی و تحلیل مخاطب رسانه نشریات دانشجویی

 

مدرس:  استاد  کریمی

مخاطب کسی است که داوطلبانه به محتوی یا رسانه معینی روی می آورد . ثأثیر رسانه ها و استفاده و رضامندی مخاطبان از رسانه ها همراه با درآمیزی آن در استفاده و تأثیر رسانه ها بر مخاطبان.  مخاطبان و انگیزه های پرشمار و نیازهای بسیار آنها به رسانه ها مورد توجه و تأمل قرار گرفته است تا از رهگذر پاسخگویی به آنها از جانب رسانه ها اثرگذاری بهینه و تأثیرگذاری ثمربخش رسانه ها به دست آید . به بیان دیگر، امروزه رویکرد استفاده و تأثیر رسانه ها بر مخاطبان که حاصل همگرایی دو رویکرد استفاده و رضامندی مخاطبان از رسانه ها و تأثیر رسانه ها بر مخاطبان است، اهمیت بسیار در کوشش ها و فعالیت های رسانه ای یافته است.

کارگاه آموزشی مدیریت مخاطب در رسانه – مخاطب شناسی و تحلیل مخاطب در نشریات و رسانه تجربی دانشجویی

این کارگاه به آموزشی مبانی هنر قواعد اصول و فنون مدیریت مخاطب مخاطب شناسی و تحلیل مخاطب در رسانه با توجه ویژه  در نشریات و رسانه های تجربی مخصوصا دانشجویی در قالب سه جلسه آموزشی می پردازد، این کارگاه در تابستان سال ۱۳۹۰ توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کل کشور تحت عنوان دوره ضیافت رسانه های مجازی و مکتوب در دانشگاه فردوسی مشهد هم زمان با ماه مبارک رمضان برگزار شده است. مخاطبین حاضر در جلسه دانشجویان فعال فرهنگی  می باشند.

محتوای فیلم این کاروه با سه کیفیت (موبایل و خوب، عالی) بارگذاری شده است که کیفیت موبایل ان ۳GP کیفیت خوب ان قابل نمایش در رایانه ها و  کیفیت عالی آن همان کیفیت فول HD است.اما برای استفاده معمولی و یادگیری در کامپیوتر و نمایشگرهای بزرگ کیفیت خوب مناسب تر است و کیفیت موبایل هم برای استفاده در تبلت و موبایل اماده سازی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته :  مخاطب شناسی

دیدگاه ها